Ledarskapstränare (in-house)

Utbildning till ledarskapstränare (In-house)

Utbildning

En unik utbildning för er som vill ha era egna ledarskapstränare i organisationen.

Vi har utbildat ledarskapstränare sedan 1992. Sedan 2005 har vi utbildat närmare 500 ledarskapskonsulter i 10 länder, med egna ledarskapsprogram som grund. Mer än 6000 chefer och ledare har deltagit våra ledarskapsprogram i konceptet Ledarskapets Dimensioner.

Mycket mer än coaching

Fri coaching är som improvisationsjazz, som fungerar bäst i små grupper och under korta tidssekvenser, dvs. situationsanpassat. De flesta organisationer är mer som symfoniorkestrar, med hög komplexitet och där förutsägbarhet krävs av alla musiker. Oavsett om man är ensam på sitt instrument, eller om man spelar 4:e stämman i sin instrumentgrupp. Komplexiteten är i de flesta organisationer till och med betydligt högre än i en symfoniorkester. En symfoniorkester består sällan av fler än 100 personer. Och där alla leds av en person, dirigenten. Ska man arbeta med ledarutveckling i en organisation finns det alltså fördelar med att arbeta med strukturerade ledarskapsprogram. Långt över förmågan hos den enskilde improvisationscoachen. Oavsett hur många verktyg och modeller denne besitter. Holmer Management International erbjuder ett av marknadens mest strukturerade koncept för organisationsutveckling, med fokus på alla dess ledare och medarbetare. Två program i detta koncept används som processverktyg.

Distansutbildning

Hela utbildningen sker på distans. Föreläsningar direktsänds, men kan även ses streamat i efterhand.

Utbildningens längd

5 veckor

 

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Holmér Management International Academy och senast reviderad 2020-04-14. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-04-14

 

Allmänna uppgifter

Huvudområde:  Ledarskap       Fördjupning:  Att sälja ledarskapsträning

Kursen är en fristående kurs

Undervisningsspråk: Svenska

Kurslitteratur och moment på engelska förekommer.

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomgången utbildning ha en teoretisk förståelse av både sin egen roll och framtida klienters, men även tillägnat sig grundläggande färdigheter för att fungera som ledartränare

Kunskap och förståelse

 •         visa kunskap om ledarskap som tvärvetenskapligt område.
 •         visa kunskap om och reflektera över ledning av personal.
 •         visa kunskap om förutsättningarna för ledarens aktiviteter.

Färdighet och förmåga

 •         visa förmåga att analysera och diskutera ledarskap och organisation utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv
 •         visa förmåga att analysera organisationers och arbetsgruppers funktionssätt och reflektera över personalens och ledningens förutsättningar för att skapa god kultur inom den organisation man verkar.
 •         kunna identifiera väsentliga aspekter vad gäller ledarskapets kvalitet.
 •         visa förmåga att självständigt kommunicera och argumentera för sin problemlösning till sina klienter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •         kritiskt reflekterande förhållningssätt till ledarskap.

 

Kursens innehåll

Kursens syfte är att vidareutveckla deltagarens kunskap om ledarskap och management utifrån ett konsultativt förhållnings- och arbetssätt, relaterat till organisationer och företagsaktiviteter och dess speciella förutsättningar och komplexitet. De aktiviteter som får en särskild uppmärksamhet på kursen är ledarskapets kulturhistoria, behovsanalys av klientens behov av ledarträning, ledarskap såväl som dagliga aktiviteter som ledarskap i ett system, samtalsmetodik, säljträning, organisationsteori och ledarskapspsykologi

Kursens genomförande

Undervisning sker i form av föreläsningar, självstudiebesök, självstudier, workshops och övningar. Deltagande i föreläsningar, självstudiebesök och gruppövningar är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger.

Kursens examination

Kursen examineras med ett skriftligt individuellt prov samt ett grupparbete som avrapporteras både skriftligt och muntligt.

På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet samt ytterligare ett provtillfälle (uppsamlingsprov).

Intyg/Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd. För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen. För betyget väl godkänd krävs dessutom att lärandemålen är särskilt väl tillgodosedda. Vid kursens start informeras deltagaren om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

 

Innehåll

 •         Hur tränar man ledare?
 •         Organisationslära
 •         Samtalsmetodik baserad på Motivational Interviewing
 •         Situationsanalyser
 •         Management audit och screening
 •         Ledarskapstränarens roll
 •         Säljträning
 •         Positiv psykologi
 •         Neurovetenskap
 •         Organisationspsykologi
 •         Arbetsglädje, motivation och annan tillfredsställelse
 •         Tester

Moduler

Modul 1: Att träna ledare som man tränar toppidrottare. Ledaregenskaper är mentala och intellektuella muskler som tränas på samma sätt som fysiska muskler.

Modul 2: Teorier om hur ledare kan tränas, och skillnaden mellan ledarträning och coaching. Ledarträning baserad på Positiv psykologi.

Modul 3: Att genomföra en Situationsanalys hos klienten är grunden för att kunna ställa en diagnos, som kan leda till strukturerad ledarträning.

Modul 4: Intervjuteknik baserad på Motivational Interviewing (Motiverande samtal)

Modul 5: Insikt bygger på reflektion. Hur hjälper man klienten att utveckla ett reflekterande förhållningssätt till sitt eget ledarskap och till den organisation där man verkar.

Modul 6: Utveckling från operativt till strategiskt perspektiv förändrar arbetssättet i grunden

Modul 7: Konsten att sälja ledarträning. Säljmötet måste ha en struktur och process som är tydlig för både dig och potentiella deltagare i ett ledarträningsprogram.

Modul 8: Ledarskap handlar om att skapa framtid, det som ännu inte finns. Arbetsglädje, motivation och mål.

Modul 9: Det är i säljmötet du ställer diagnos på klientens potentiella områden för utveckling.

Modul 10: Ledarskapstränarens kunskaper och förmågor är ett samspel med hög komplexitet

 

Kostnad

1500€ (+ självpris för litteratur 1,600:- SEK inkl moms) Ett eget exemplar av Ledarskapets Dimensioner Steg I ingår (Värde 420€) + ett eget ex av Konsten att sälja ledarskapsträning (Värde 200€).

Anmälan

Anmälan skickas till anmalan@holmermanagement.com.

Anmälan ska innehålla vilken kurs det syftar på, namn på deltagaren, mejladress och fullständig faktureringsadress inkl. mejladress för betalning. Betalning 10 dagar.

Kursledare

Huvudkursledare        Mika Holmér     Organisationsociolog

Utbildare                      Mats Holmér   Managementkonsult

 

Litteraturlista