Ledarskapstränare

Utbildning till ledarskapstränare

Inledning

Det finns stora likheter mellan toppidrottare och toppledare. Inte bara att de ständigt vill bli bättre, utan även att sättet att träna för att bli bättre är likartat. K Anders Ericsson, världsberömd för sin forskning inom psykologin bakom expertis och prestation, säger att det bästa sättet att utvecklas som ledare är att ha en tränare. Något alla idrottare håller med om.

Inga organisationer har råd med att deras toppledare inte utvecklas. Den dagliga pressen på toppledare är större än vad den är på toppidrottare inför en stor tävling. Ännu mer i tider som dessa. I en tid av stor förändring behövs fler duktiga ledarskapstränare än någonsin. Ledarskapstränare som arbetar utifrån strukturerade program, har mycket lättare att få uppdrag än de som arbetar med fri coaching.

Utbildning

En unik utbildning för dig som vill arbeta som ledarskapstränare. Vi har utbildat ledarskapstränare sedan 1992. Sedan 2005 har vi utbildat närmare 500 ledarskapskonsulter i 10 länder, med egna ledarskapsprogram som grund. Mer än 6000 chefer och ledare har deltagit våra ledarskapsprogram i konceptet Ledarskapets Dimensioner.

Mycket mer än coaching

Fri coaching är som improvisationsjazz, som fungerar bäst i små grupper och under korta tidssekvenser, dvs. situationsanpassat. De flesta organisationer är mer som symfoniorkestrar, med hög komplexitet och där förutsägbarhet krävs av alla musiker. Oavsett om man är ensam på sitt instrument, eller om man spelar 4:e stämman i sin instrumentgrupp. Komplexiteten är i de flesta organisationer till och med betydligt högre än i en symfoniorkester. En symfoniorkester består sällan av fler än 100 personer. Och där alla leds av en person, dirigenten. Ska man arbeta med ledarutveckling i en organisation finns det alltså fördelar med att arbeta med strukturerade ledarskapsprogram. Långt över förmågan hos den enskilde improvisationscoachen. Oavsett hur många verktyg och modeller denne besitter. Holmer Management International erbjuder ett av marknadens mest strukturerade koncept för organisationsutveckling, med fokus på alla dess ledare och medarbetare. Två program i detta koncept används som processverktyg.

Distansutbildning

Hela utbildningen sker på distans. Föreläsningar direktsänds, men kan även ses streamat i efterhand.

Utbildningens längd

5 veckor (deltid)

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Holmér Management International Academy och senast reviderad 2020-04-14. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde:  Ledarskap       Fördjupning:  Att sälja ledarskapsträning

Kursen är en fristående kurs

Undervisningsspråk: Svenska

Kurslitteratur och moment på engelska förekommer.

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomgången utbildning ha en teoretisk förståelse av både sin egen roll och framtida klienters, men även tillägnat sig grundläggande färdigheter för att fungera som ledartränare

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om ledarskap som tvärvetenskapligt område.
 • visa kunskap om och reflektera över ledning av personal.
 • visa kunskap om förutsättningarna för ledarens aktiviteter.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att analysera och diskutera ledarskap och organisation utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv
 • visa förmåga att analysera organisationers och arbetsgruppers funktionssätt och reflektera över personalens och ledningens förutsättningar för att skapa god kultur inom den organisation man verkar.
 • kunna identifiera väsentliga aspekter vad gäller ledarskapets kvalitet.
 • visa förmåga att självständigt kommunicera och argumentera för sin problemlösning till sina klienter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt reflekterande förhållningssätt till ledarskap.

Kursens innehåll

Kursens syfte är att vidareutveckla deltagarens kunskap om ledarskap och management utifrån ett konsultativt förhållnings- och arbetssätt, relaterat till organisationer och företagsaktiviteter och dess speciella förutsättningar och komplexitet. De aktiviteter som får en särskild uppmärksamhet på kursen är ledarskapets kulturhistoria, behovsanalys av klientens behov av ledarträning, ledarskap såväl som dagliga aktiviteter som ledarskap i ett system, samtalsmetodik, säljträning, organisationsteori och ledarskapspsykologi

Kursen bygger på att deltagaren har gedigen erfarenhet som ledare, gärna över andra ledare.

Kursens genomförande

Undervisning sker i form av föreläsningar, självstudiebesök, självstudier, workshops och övningar. Deltagande i föreläsningar, självstudiebesök och gruppövningar är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger.

Kursens examination

Kursen examineras med ett skriftligt individuellt prov samt ett grupparbete som avrapporteras både skriftligt och muntligt.

På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet samt ytterligare ett provtillfälle (uppsamlingsprov).

Intyg/Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd. För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen. För betyget väl godkänd krävs dessutom att lärandemålen är särskilt väl tillgodosedda. Vid kursens start informeras deltagaren om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav

Deltagaren ska ha haft ledarskapsuppdrag, helst med personalansvar under minst 3 år. Gärna varit chef över andra chefer, men är inget krav.

Innehåll

 • Hur tränar man ledare?
 • Organisationslära
 • Samtalsmetodik baserad på Motivational Interviewing
 • Situationsanalyser
 • Management audit och screening
 • Ledarskapstränarens roll
 • Säljträning
 • Positiv psykologi
 • Neurovetenskap
 • Organisationspsykologi
 • Arbetsglädje, motivation och annan tillfredsställelse
 • Tester

Moduler

Modul 1: Att träna ledare som man tränar toppidrottare. Ledaregenskaper är mentala och intellektuella muskler som tränas på samma sätt som fysiska muskler.

Modul 2: Teorier om hur ledare kan tränas, och skillnaden mellan ledarträning och coaching. Ledarträning baserad på Positiv psykologi.

Modul 3: Att genomföra en Situationsanalys hos klienten är grunden för att kunna ställa en diagnos, som kan leda till strukturerad ledarträning.

Modul 4: Intervjuteknik baserad på Motivational Interviewing (Motiverande samtal)

Modul 5: Insikt bygger på reflektion. Hur hjälper man klienten att utveckla ett reflekterande förhållningssätt till sitt eget ledarskap och till den organisation där man verkar.

Modul 6: Utveckling från operativt till strategiskt perspektiv förändrar arbetssättet i grunden

Modul 7: Konsten att sälja ledarträning. Säljmötet måste ha en struktur och process som är tydlig för både dig och potentiella deltagare i ett ledarträningsprogram.

Modul 8: Ledarskap handlar om att skapa framtid, det som ännu inte finns. Arbetsglädje, motivation och mål.

Modul 9: Det är i säljmötet du ställer diagnos på klientens potentiella områden för utveckling.

Modul 10: Ledarskapstränarens kunskaper och förmågor är ett samspel med hög komplexitet

Kostnad

1500€ (+ självpris för litteratur 1,600:- SEK inkl moms) Ett eget exemplar av Att leda sig själv och andra ingår (Värde 420€) + ett eget ex av Konsten att sälja ledarskapsträning (Värde 200€).

Anmälan

Anmälan skickas till anmalan@holmermanagement.com.

Anmälan ska innehålla vilken kurs det syftar på, namn på deltagaren, mejladress och fullständig faktureringsadress inkl. mejladress för betalning. Betalning 10 dagar.

Kursstart

Kursstart sker löpande månadsvis, andra måndagen i månaden.

 

Kursledare

Huvudkursledare        Mika Holmér      Organisationsociolog

Utbildare                       Mats Holmér      Managementkonsult

Utbildare                       Johan Åminne   Nordic Master Licensee – Ledarskapets Dimensioner

 

Litteraturlista